Month / January 2017

    Loading posts...
  • Eric Kim; Amsterdam, 2015

    یکصد درس از اساتید عکاسی خیابانی؛ درس یازدهم

    Eric Kim; Amsterdam, 2015 یکصد درس از اساتید عکاسی خیابانی؛ درس یازدهم: از لحاظ احساسی خود را از عکسهایتان جدا کنید. این شرایط را تجسم کنید: در یک روز سرد بارانی شما برای عکاسی در خیابان هستید، با احساسی از بدشانسی و تیره بختی قصد بازگشت به خانه را دارید که ناگهان یک دختر بچه ای…